HIDROMAL Flex 2К хидроизолација

Двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен притисок: базени, резервоари, надворешни подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

5 kg (Koм.A)+ 5 kg (Ком.Б), 20 kg (Koм.A) + 20 kg (Ком.Б)
Потрошувачка: 1,2-1,8 kg/m² (два до три слоја)

SHARE